IT'S TOPOSSIBLE

Legislatie

LEGISLATIE

Puteti vizualiza legile

Lege nr. 7 din 13.03.1996 cadastrului si a publicitatii imobiliare

( Publicat in MO nr. 201 din 03.03.2006 )

Parlamentul Romaniei

 

Forma actualizata la data 05.06.2008 a actului Lege nr. 7 din 13.03.1996

 

REPUBLICAREA 1

 

    Actul a fost publicat in M.O nr. 201 din 03.03.2006. Aceasta este forma actualizata pana la data de 05.06.2008 cu modificarile si completarile aduse de urmatoarele acte:
    -
Decizie nr. 467 din 22.04.2008
   
    Republicata in temeiul ART. 2 al titlului XII din
Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dandu-se textelor o noua numerotare.
   
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996 si a mai fost modificata si completata prin:
    -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 308/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 12 iunie 2001, cu modificarile ulterioare;
    -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 78/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2002;
    -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 499/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.
   
    TITLUL 1
    Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare
   
   
CAP. 1
    Dispozitii generale
   
   
ART. 1
    (1) Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.
    (2) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.
    (3) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se inteLege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, apartinand aceluiasi proprietar.
    (4) Prin parcela se inteLege suprafata de teren cu aceeasi categorie de folosinta.
    (5) Sistemul de evidenta al cadastrului general are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliara.
   
ART. 2
    (1) Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari.
    (2) Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:
    a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
    b) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv;
    c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.
   
ART. 3
    (1) Se infiinteaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, ca institutie publica cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu, aflata in subOrdinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justitiei.
    (2) La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca unitati cu personalitate juridica in subOrdinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara.
    (3) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se infiinteaza birouri de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare birouri teritoriale, in subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare si functionare, numarul, precum si arondarea birourilor teritoriale pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin Ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
    (4) Se infiinteaza Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie ca unitate cu personalitate juridica in subOrdinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie.
    (5) Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de administratie.
    (6) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie de ministrul administratiei si internelor.
    (7) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general se vor stabili prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aproba prin Ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (8) Directorul general indeplineste atributiile si responsabilitatile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de Ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international.
   
   
CAP. 2
    Organizarea activitatii de cadastru
   
   
ART. 4
    Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;
    b) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
    c) elaboreaza Regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare;
    d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile Legii speciale care reglementeaza infiintarea uniunii profesionale a acestora;
    e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului de cadastru general;
    f) asigura, in conditiile Legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
    g) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale;
    h) Avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;
    i) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile Legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile;
    j) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;
    k) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare;
    l) Avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui Regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;
    m) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
    n) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
    o) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;
    p) asigura formarea si specializarea personalului de specialitate in publicitate imobiliara prin intermediul Institutului National al Registratorilor; structura, organizarea si modul de administrare ale institutului se stabilesc si se aproba prin Hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi;
    r) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.
   
ART. 5
    (1) Atributiile si raspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin Regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
    (2) Receptia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in conditiile art. 4 lit. d), se realizeaza de catre Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz.
    (3) In cadrul oficiilor teritoriale functioneaza baza de date a cadastrului.
   
ART. 6
    Institutiile din domeniul apararii, Ordinii publice si al sigurantei nationale pot executa, cu mijloace proprii, lucrarile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii tarii si pastrarii Ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agentiei Nationale.
   
ART. 7
    Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii, Ordinea publica si siguranta nationala se pastreaza, dupa caz, de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si persoanele juridice din sectorul de aparare.
   
ART. 8
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se asigura integral din venituri proprii.
    (2) Veniturile proprii se constituie din:
    a) incasari din servicii prestate;
    b) tarife stabilite conform actelor normative;
    c) inchirieri de spatii si aparatura;
    d) donatii si sponsorizari primite potrivit Legii;
    e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;
    f) alte venituri.
    (3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de T.V.A. si se deduc din taxa notariala de timbru, fiind incluse in cazul operatiunilor de publicitate imobiliara in taxa notariala de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembramintelor acestuia; aceste tarife nu pot depasi 80% din valoarea taxei notariale de timbru.
    (4) In cazul serviciilor de publicitate imobiliara pentru care nu se percepe taxa de timbru, tarifele se vor stabili prin Ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    (5) Taxele de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si pe chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta pe baza unei negocieri intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici si care va face obiectul protocolului de colaborare.
    (6) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si de alte institutii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentia Nationala.
    (7) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin Ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale.
    (8) Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.
    (9) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in conditiile Legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate.
    (10) Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de Lege.
    (11) Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (12) Excedentele anuale se reporteaza in anul bugetar urmator.
    (13) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.
    (14) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.
    (15) Cadastrul general se realizeaza pe baza planului anual propus de Agentia Nationala impreuna cu ministerele interesate si aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrarilor de cadastru general reprezinta subventii de la bugetul de stat prevazute in bugetul Ministerului Administratiei si Internelor si virate in contul Agentiei Nationale cu unica destinatie.
    (16) Organele si autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si alte persoane fizice si juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrarilor de cadastru general in afara planului anual aprobat de Guvern, vor incheia un acord de colaborare cu Agentia Nationala privind caietul de sarcini, modalitatile de verificare, receptie si inscriere in sistemul de publicitate imobiliara si folosirea acestor informatii.
   
   
CAP. 3
    Realizarea, intretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru
   
   
ART. 9
    (1) Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor.
    (2) In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calcularii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare.
    (3) Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin inscrierea in cartea funciara.
   
ART. 10
    (1) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - comuna, oras si municipiu - lucrarile tehnice de cadastru constau in:
    a) stabilirea, potrivit Legii, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale si a limitelor intravilane componente;
    b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar si determinarea formei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale;
    c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
    d) intocmirea documentelor tehnice cadastrale.
    (2) Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la alin. (1), precum si limitele intravilanelor localitatilor se fac de catre comisia stabilita in acest scop prin Ordin al prefectului; Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de delimitare se aproba prin Ordin al ministrului administratiei si internelor.
   
ART. 11
    (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor intocmi la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt:
    a) registrul cadastral al imobilelor;
    b) indexul alfabetic al proprietarilor;
    c) registrul cadastral al proprietarilor;
    d) planul cadastral si anexele la partea I a cartii funciare.
    (2) Detinatorii de imobile sunt obligati sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru general, sa admita, in conditiile Legii, amplasarea, pe sol sau pe constructii, a semnelor si semnalelor geodezice si sa asigure protectia si conservarea acestora.
    (3) Baza de date poate fi redactata si arhivata si sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor, avand aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate.
    (4) Primarii localitatilor au obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, in scris, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru sau, dupa caz, sa se prezinte personal pentru a da lamuriri privitoare la imobile si a participa la identificarea si marcarea limitelor acestora. Daca detinatorii imobilelor nu se prezinta, identificarea limitelor se face in lipsa acestora.
    (5) Dupa finalizarea lucrarilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, datele obtinute se prelucreaza, se inregistreaza in documentele tehnice ale cadastrului, se receptioneaza si se introduc in baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecarui imobil se transmit de catre oficiul teritorial consiliului local, care are obligatia sa le aduca la cunostinta detinatorilor prin instiintare scrisa si prin afisare la sediul primariei.
    (6) Contestatiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, insotite de documente doveditoare, pot fi prezentate de detinatori, in scris, in termen de 60 de zile de la instiintarea scrisa, oficiului teritorial care le va solutiona in termen de 30 de zile. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre oficiul teritorial pot face plangere la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor.
    (7) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ si expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, in baza unui Regulament aprobat prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
   
ART. 12
    (1) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale - comune, orase si municipii -, si se pastreaza la oficiul teritorial.
    (2) Registrele, planurile cadastrale si anexele la partea I a cartii funciare vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se pastreaza in arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit la consiliile locale.
    (3) Planurile, registrele cadastrale si anexele la partea I a cartii funciare se tin la zi, in concordanta cu documentatiile cadastrale intocmite pentru inscrierea actelor si faptelor juridice, in baza cererilor si comunicarilor facute potrivit Legii.
   
ART. 13
    Agentia Nationala si oficiile teritoriale din subOrdine au obligatia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidentele necesare stabilirii valorii de impunere.
   
ART. 14
    Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agentiei Nationale.
   
ART. 15
    Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si receptioneaza, dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie.
   
ART. 16
    Modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin Regulament aprobat prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale infiintate prin Lege speciala.
   
    TITLUL 2
    Publicitatea imobiliara
   
   
CAP. 1
    Evidenta cadastral-juridica
   
   
ART. 17
    (1) Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ si se realizeaza de catre oficiile teritoriale pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora.
    (2) Una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.
    (3) Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.
    (4) Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de Ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.
   
ART. 18
    (1) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara, denumiti in continuare registratori, numiti prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs organizat de aceasta.
    (2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
    (3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui registrator-sef, iar in cadrul birourilor teritoriale, in responsabilitatea unui registrator coordonator, numiti prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs.
    (4) Poate fi numita registrator persoana care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are cetatenia romana si are capacitatea drepturilor civile;
    b) este licentiat in drept;
    c) nu are antecedente penale;
    d) se bucura de o buna reputatie;
    e) cunoaste limba romana;
    f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea functiei;
    g) a indeplinit timp de 5 ani functia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani functia de notar, judecator, procuror, avocat, consilier juridic sau alta functie de specialitate juridica.
    (5) Absolventii Institutului National al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai daca acestea nu au fost ocupate de absolventii institutului.
    (6) Pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor serviciilor de publicitate imobiliara care, desi nu indeplinesc conditiile de studii, au cel putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare.
    (7) Registratorul raspunde pentru activitatea sa, in conditiile Legii.
    (8) In cadrul Agentiei Nationale functioneaza Directia de publicitate imobiliara, care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, in vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie.
   
ART. 19
    (1) Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din trei parti:
    A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
    a) numarul de Ordine si cel cadastral al imobilului;
    b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile;
    c) planul imobilului cu vecinatatile, descrierea imobilului si inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil in parte, constituie anexa la partea I, intocmita conform Regulamentului aprobat prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
    B. Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:
    a) numele proprietarului;
    b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
    c) stramutarile proprietatii;
    d) servitutile constituite in folosul imobilului;
    e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;
    f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute.
    C. Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini, care va cuprinde:
    a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si priviLegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
    b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
    c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
    d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.
    (2) Datele din cartea funciara pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echivalenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate.
   
ART. 20
    (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil.
    (2) Drepturile reale se sting numai prin inscrierea radierii lor din cartea funciara, cu consimtamantul titularului dreptului; acest consimtamant nu este necesar daca dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin implinirea termenului aratat in inscriere; daca dreptul ce urmeaza sa fie radiat este grevat in folosul unei persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane.
    (3) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau, in cazurile prevazute de Lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa cerut in vederea inscrierii drepturilor reale, daca sunt opozabile titularilor.
   
ART. 21
    Modificarea continutului unui drept ce greveaza un drept real imobiliar se inscrie, daca Legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobandirea si stingerea drepturilor reale.
   
ART. 22
    Inscrierea unui drept se poate efectua numai:
    a) impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale, era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta;
    b) impotriva aceluia care, inainte de a fi inscris, si-a grevat dreptul, daca amandoua inscrierile se cer deodata.
   
ART. 23
    Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar inscrierile nu s-au facut, cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea dobandirilor succesive odata cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale intreg sirul actelor juridice pe care se intemeiaza inscrierile.
   
ART. 24
    Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului se vor putea face si dupa ce dreptul mostenitorului a fost inscris, in masura in care se dovedeste ca mostenitorul este tinut de aceste obligatii.
   
ART. 25
    (1) Inscrierile in cartea funciara isi vor produce efectele de opozabilitate fata de terti de la data inregistrarii cererilor; Ordinea inregistrarii cererilor va determina rangul inscrierilor.
    (2) Daca mai multe cereri de inscriere a drepturilor reale au fost depuse deodata la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelasi rang, urmand ca instanta sa hotarasca asupra rangului fiecareia.
    (3) Daca au fost depuse deodata mai multe cereri avand ca obiect inscrierea mai multor drepturi de ipoteca asupra aceluiasi imobil, ele vor primi acelasi rang.
   
ART. 26
    (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara inscrierea in cartea funciara, cand provin din succesiune, accesiune, vanzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor inscrie, in prealabil, daca titularul inteLege sa dispuna de ele.
    (2) In aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile reale dobandite de stat si de orice persoana, prin efectul Legii, prin expropriere sau prin hotarari judecatoresti.
    (3) Titularul drepturilor dobandite prin modurile enumerate nu poate insa dispune de ele decat dupa ce acestea au fost inscrise in prealabil in cartea funciara.
    (4) Inscrierile sunt de trei feluri:
    a) intabularea, avand ca obiect inscrierea definitiva a drepturilor reale;
    b) inscrierea provizorie a drepturilor reale sub conditia justificarii ulterioare;
    c) notarea, avand ca obiect inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, in legatura cu imobilele din cartea funciara.
   
ART. 27
    (1) Cel care s-a obligat sa stramute sau sa constituie in folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator sa ii predea toate inscrisurile necesare pentru inscrierea acelui drept.
    (2) Daca un drept inscris in cartea funciara se stinge, titularul este obligat sa predea celui indreptatit inscrisurile necesare radierii.
    (3) In situatia in care cel obligat nu preda inscrisurile, persoana interesata va putea solicita instantei sa dispuna inscrierea in cartea funciara. Hotararea instantei de judecata va suplini consimtamantul la inscriere al partii care are obligatia de a preda inscrisurile necesare inscrierii.
    (4) Dreptul la actiunea in prestatie tabulara este imprescriptibil.
    (5) Actiunea in prestatie tabulara se va indrepta si impotriva tertului dobanditor inscris in cartea funciara, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) actul juridic in baza caruia se solicita prestatia tabulara sa fie incheiat anterior celui in baza caruia a fost inscris dreptul tertului in cartea funciara;
    b) tertul sa fi dobandit imobilul cu titlu gratuit sau, daca l-a dobandit cu titlu oneros, sa fie de rea-credinta.
   
ART. 28
    Dobanditorul anterior poate cere instantei judecatoresti sa acorde inscrierii sale rang preferential fata de inscrierea efectuata la cererea unui tert care a dobandit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinta la data incheierii actului.
   
ART. 29
    (1) Inscrierea provizorie devine opozabila tertilor cu rangul determinat de cererea de inscriere, sub conditie si in masura justificarii ei.
    (2) Inscrierea provizorie poate fi ceruta in urmatoarele situatii:
    a) cand dreptul real ce se cere a fi inscris este afectat de o conditie suspensiva;
    b) cand se solicita intabularea unui drept real in temeiul unei hotarari judecatoresti ce nu a ramas irevocabila;
    c) daca se dobandeste un drept tabular care, anterior, a fost inscris provizoriu;
    d) daca debitorul a consemnat sumele pentru care a fost inscrisa ipoteca ori privilegiul imobiliar;
    e) daca pentru solutionarea cererii sunt necesare inscrisuri suplimentare, care nu aduc insa atingere fondului dreptului ce se cere a fi inscris si nu fundamenteaza noi capete de cerere.
    (3) In acest din urma caz, solicitantul va fi instiintat pentru a depune intr-un termen stabilit, dupa caz, de registrator inscrisurile necesare, sub sanctiunea radierii inscrierii provizorii. Daca inscrisurile vor fi depuse in termenul fixat, se va proceda la justificarea inscrierii provizorii, printr-o incheiere data de registratorul de carte funciara.
    (4) Justificarea inscrierii provizorii se va face in temeiul consimtamantului celui in contra caruia s-a efectuat inscrierea provizorie, a unei hotarari judecatoresti irevocabile ori a incheierii registratorului de carte funciara, in situatia ultimului caz de inscriere provizorie mentionat.
    (5) Justificarea radierii dreptului de ipoteca se va face in baza consimtamantului dat in forma autentica al titularului dreptului de ipoteca ori in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
   
ART. 30
    (1) Daca in cartea funciara s-a inscris un drept real, in conditiile prezentei legi, in folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista in folosul ei, daca a fost dobandit sau constituit cu buna-credinta, cat timp nu se dovedeste contrariul.
    (2) Daca un drept s-a radiat din cartea funciara, se prezuma ca acel drept nu exista.
   
ART. 31
    (1) Cuprinsul cartii funciare, in afara ingradirilor si exceptiilor legale, se considera exact numai in folosul acelei persoane care, in virtutea unui act juridic cu titlul legal, a dobandit cu buna-credinta un drept real inscris in cartea funciara.
    (2) Dobanditorul este considerat de buna-credinta daca, la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului in folosul sau, nu a fost notata nici o actiune prin care se contesta cuprinsul cartii funciare sau daca din titlul transmitatorului si din cuprinsul cartii funciare nu reiese vreo neconcordanta intre aceasta si situatia juridica reala.
   
ART. 32
    Efectul de opozabilitate al inscrierilor este inoperant cu referire la:
    a) suprafata terenurilor, destinatia, categoria de folosinta, valoarea sau alte asemenea aspecte;
    b) restrictii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinatate, expropriere sau prin prevederi legale privind protectia ecologica, sistematizarea localitatilor si alte asemenea aspecte.
   
ART. 33
    (1) In cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica reala, se poate cere Rectificarea sau, dupa caz, modificarea acesteia.
    (2) Prin Rectificare se inteLege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.
    (3) Prin modificare se inteLege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaza esenta dreptului care poarta asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decat la cererea titularului dreptului de proprietate.
    (4) Rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila, prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu, prin Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
    (5) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor in cartea funciara pot fi indreptate la cerere sau din oficiu.
    (6) Procedura de rectificare a inscrierilor in cartea funciara, a modificarilor si cea de indreptare a erorilor materiale se va stabili prin Regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale.
   
ART. 34
    Orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara daca printr-o Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca:
    1. inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil;
    2. dreptul inscris a fost gresit calificat;
    3. nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea;
    4. inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.
   
ART. 35
    (1) Actiunea in rectificare, sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea in fond, va fi imprescriptibila.
    (2) Fata de tertele persoane care au dobandit cu buna-credinta un drept real prin donatie sau legat, actiunea in rectificare nu se va putea porni decat in termen de 10 ani, socotiti din ziua cand s-a inregistrat cererea lor de inscriere, cu exceptia cazului in care dreptul material la actiunea in fond nu s-a prescris mai inainte.
   
ART. 36
    Actiunea in rectificare, intemeiata pe nevalabilitatea inscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe gresita calificare a dreptului inscris, se va putea indrepta si impotriva tertelor persoane care si-au inscris un drept real, dobandit cu buna-credinta si prin act juridic cu titlu oneros, bazandu-se pe cuprinsul cartii funciare, in termen de trei ani de la data inregistrarii cererii de inscriere formulata de dobanditorul nemijlocit al dreptului a carui rectificare se cere, afara de cazul cand dreptul material la actiunea de fond nu s-a prescris.
   
ART. 37
    (1) Hotararea prin care s-a admis rectificarea unei inscrieri nu va fi opozabila persoanelor impotriva carora actiunea nu a fost admisa.
    (2) Daca actiunea in rectificare a fost inscrisa in cartea funciara, Hotararea judecatoreasca va fi opozabila si tertelor persoane care au dobandit dreptul dupa inscriere.
   
ART. 38
    Actele si faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea si capacitatea persoanelor in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara, vor putea fi inscrise, la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terte persoane.
   
ART. 39
    (1) Proprietarul unui imobil poate cere ca intentia sa de a instraina sau de a ipoteca sa fie inscrisa, aratand, in acest din urma caz, suma ce urmeaza sa se garanteze prin ipoteca.
    (2) Daca se savarseste instrainarea sau ipotecarea, dreptul inscris va avea rangul inscrierii intentiei.
   
ART. 40
    (1) Inscrierea intentiei de a instraina sau de a ipoteca isi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data inregistrarii cererii.
    (2) Anul, luna si ziua in care inscrierea isi pierde efectul vor fi aratate atat in inscriere, cat si in incheierea care a ordonat-o.
   
ART. 41
    (1) Orice persoana poate cerceta cartea funciara si celelalte evidente care alcatuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliara, cu exceptia evidentelor care privesc siguranta nationala.
    (2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cartile funciare, planuri sau inscrisuri, cu dovada platii tarifelor legale.
    (3) Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cartii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor.
    (4) Mapa inscrisurilor privind inscrierea atacata poate fi cercetata de catre instanta de judecata si organele de cercetare penala, in conditiile Legii.
   
ART. 42
    (1) Imobilul inscris in cartea funciara se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin marirea sau micsorarea intinderii acestuia.
    (2) Imobilul se modifica prin dezlipiri, daca se desparte o parcela de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei parti dintr-un imobil se face impreuna cu sarcinile care greveaza imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, in caz de dezlipire, un imobil separat.
   
ART. 43
    (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca o parcela trece dintr-o carte funciara in alta, sau reinscrieri, daca, dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece in aceeasi carte funciara ca un imobil de sine statator.
    (2) Daca se transcrie o parte din parcela intr-o alta carte funciara, se va forma un imobil distinct cu numar cadastral nou, iar restul se inscrie in vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar cadastral si a suprafetei imobilului, iar daca toate imobilele inscrise intr-o carte funciara au fost transcrise, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.
   
ART. 44
    Mai multi proprietari nu pot fi inscrisi in aceeasi carte funciara decat daca se gasesc in cazul coproprietatii, caz in care se va arata partea indiviza a fiecarui proprietar.
   
ART. 45
    (1) Daca un imobil cu constructie - condominiu -, din care unele parti sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se intocmeste o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie, si cate o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.
    (2) Dreptul de proprietate comuna fortata si perpetua pe partile comune ale unui imobil se valorifica numai impreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta.
   
ART. 46
    (1) Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale se vor inscrie in carti funciare speciale ale unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu exceptiile prevazute de Lege.
    (2) Cartile funciare speciale se tin de catre birourile teritoriale ale oficiului de cadastru si publicitate imobiliara.
   
   
CAP. 2
    Procedura de inscriere in cartea funciara
   
   
ART. 47
    (1) Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara.
    (2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.
    (3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din Ordinea cronologica a depunerii lor.
    (4) Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou teritorial, drepturile de ipoteca si priviLegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile.
    (5) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se indreapta la biroul unde se afla cartea funciara in care urmeaza sa se faca inscrierea.
    (6) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular.
    (7) Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:
    a) de mandatarul general al celui indrituit;
    b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept.
    (8) Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o Hotarare judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de Lege printr-o Decizie a autoritatii administrative, va putea cere instantei, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
    (9) Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca infatiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii.
   
ART. 48
    (1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este incheiat cu respectarea formelor prescrise de Lege;
    b) indica numele partilor;
    c) individualizeaza imobilul printr-un identificator unic;
    d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana;
    e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului.
    (2) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui in favoarea sau impotriva caruia s-au facut inscrierile, indiferent de felul lor.
    (3) In cazul in care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi.
   
ART. 49
    Daca se constata ca cererea de inscriere in cartea funciara nu intruneste conditiile legale, se va respinge printr-o incheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia, precum si in cartea funciara.
   
ART. 50
    (1) Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
    (2) Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plangerea impotriva incheierii se depune la biroul teritorial si se va inscrie din oficiu in cartea funciara*). Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare.
    (3) Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata cu apel.
    (4) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.
    (5) Inscrierea facuta in temeiul acestei hotarari judecatoresti isi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial.
    (6) In cazul respingerii plangerii prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, notarile facute se radiaza din oficiu.
   
    NOTA:
    Prin
Decizie Curtii Constitionale nr. 467 din 22.04.2008 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale in masura in care nu permit accesul direct al contestatorului si la instanta de judecata competenta.
    Conform art. 147 din CONSTITUTIA ROMANIEI republicata, dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din Regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.
    Prin urmare, incepand cu data de 5 iunie 2008, dispozitiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmand sa-si inceteze efectele juridice, incepand cu data de 21 iulie 2008, daca legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
   
   
ART. 51
    (1) Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotararii instantei judecatoresti definitive si irevocabile sau pe cale amiabila, in baza unei declaratii date in forma autentica, de titularul tabular, respectiv de titular, in baza unei documentatii cadastrale.
    (2) Prevederile art. 50 se vor aplica in mod corespunzator.
   
ART. 52
    (1) In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nici o alta carte funciara, precum si in cazul in care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, in tot sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se face de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. In acest scop se folosesc toate inscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele in cauza, precum si situatia dreptului de proprietate.
    (2) Incheierea poate fi atacata, dupa caz, in conditiile art. 50 alin. (2).
   
ART. 53
    (1) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin incheiere motivata, de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate.
    (2) In acest caz se vor aplica, prin asemanare, dispozitiile art. 36-38.
   
ART. 54
    (1) Notarul public care a intocmit actul privitor la un drept tabular este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara la biroul teritorial in a carei raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.
    (2) Instanta judecatoreasca va transmite, in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul.
    (3) Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara.
   
ART. 55
    (1) Dreptul de proprietate dobandit prin construire se va putea inscrie in cartea funciara pe baza unui certificat eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, prin care se atesta, cand este cazul, faptul ca proprietarul a edificat constructiile in conformitate cu autorizatia de construire eliberata potrivit Legii, precum si a unei documentatii cadastrale.
    (2) Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intregul sau sau asupra cotei-parti apartinand unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unei parti din constructie, ea va fi inscrisa atat asupra acesteia cat si asupra cotei corespunzatoare din partile comune indivize.
    (3) Ipoteca constituita asupra unui bun viitor se poate intabula in conditiile Legii privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, daca in prealabil a fost notata existenta autorizatiei de construire si notarea procesului-verbal de receptie partiala.
    (4) In toate cazurile cand prin Lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciara, cu exceptia situatiei in care partile renunta in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara.
    (5) PriviLegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere, precum si cuantumul dobanzii. In toate cazurile, priviLegiile se inscriu si capata rang numai in conditiile determinate de Legea care le-a instituit, iar in lipsa vreunei mentiuni in aceasta Lege, ele primesc rang potrivit dispozitiilor legale privitoare la inscrierea ipotecilor.
    (6) Cand in inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca pretul nu a fost platit ori nu a fost platit in intregime, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se inscrie din oficiu, in folosul vanzatorului.
    (7) Daca vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu.
    (8) Dispozitiile alin. (4) se vor aplica in mod corespunzator in cazul schimbului sau impartelii, pentru diferenta de valoare datorata in bani.
    (9) Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus impartelii se va inscrie in temeiul actului de adjudecare.
    (10) Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va inscrie, in rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, in temeiul inscrisului care face dovada novatiunii.
    (11) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere inscrierea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea.
   
    TITLUL 3
    Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale
   
   
CAP. 1
    Dispozitii tranzitorii
   
   
ART. 56
    (1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice mod prin efectul Legii.
    (2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla imobilele.
    (3) Executarea silita imobiliara va urma dispozitiile Codului de procedura civila si pentru actele de executare incepute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificarile aduse prin Legea nr. 54 din anul 1912.
   
ART. 57
    Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a
Legii fondului funciar nr. 18/1991.
   
ART. 58
    (1) In regiunile de carte funciara supuse
Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei legi.
    (2) In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare, priviLegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
    (3) In cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o carte funciara intocmita in baza
Decretului-Lege nr. 115/1938, precum si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi.
   
ART. 59
    Actele si faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor inscrie in cate o carte funciara. In aceleasi conditii, se vor inscrie si titlurile de proprietate emise in temeiul legilor funciare. La cererea de inscriere se va atasa documentatia cadastrala la care se refera inscrierea, intocmita de o persoana fizica sau juridica autorizata de Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz. Continutul documentatiei cadastrale si modul de intocmire al acesteia se stabilesc de catre Agentia Nationala.
   
ART. 60
    Modul de inscriere a imobilelor apartinand institutiilor din domeniul apararii, Ordinii publice si al sigurantei nationale se va stabili de catre aceste organe, impreuna cu Agentia Nationala.
   
ART. 61
    (1) Daca se constata unele diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului general, consiliile locale ii vor instiinta pe proprietarii interesati.
    (2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala se compenseaza intre proprietarii in cauza.
    (3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comunica celor in cauza si primarilor.
   
ART. 62
    Orice neinteLegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti.
   
ART. 63
    (1) Agentia Nationala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Regulamentul de organizare si functionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.
    (2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, vor proceda, in baza Legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.
   
   
CAP. 2
    Sanctiuni
   
   
ART. 64
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, este imputernicit sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
    (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) folosirea in documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau constructii, altele decat cele inscrise in documentele cadastrale realizate in conditiile prezentei legi;
    b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de executie pentru realizarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
    c) refuzul de a pune la dispozitia Agentiei Nationale sau institutiilor subordonate a documentatiilor de specialitate utilizabile la lucrarile de cadastru de catre cei care le detin, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
    d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna stiinta a datelor, documentelor si informatiilor de specialitate elaborate sau aflate in administrarea Agentiei Nationale ori unitatilor subordonate fara acordul acestora, dupa caz;
    e) executarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie fara avizele de executie eliberate de Agentia Nationala sau de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, dupa caz;
    f) realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, fara autorizatie legala;
    g) nerespectarea sau incalcarea Regulamentelor, normelor, metodologiilor si standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, precum si din domeniul publicitatii imobiliare;
    h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea, evidenta, multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret;
    i) intocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara.
    (3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON), iar cele prevazute la alin. (2) lit. c)-i) cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) si/sau suspendarea autorizatiei.
    (4) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice, dupa caz, si se vor actualiza prin Ordin al ministrului administratiei si internelor, pe baza indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica.
   
ART. 65
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre Agentia Nationala, prin imputernicitii sai.
    (2) Contraventiilor prevazute in prezenta Lege le sunt aplicabile dispozitiile
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor din reteaua geodezica nationala, amplasate in subsol, pe sol ori pe constructii, sau impiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
    (4) De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intentie a materializarilor limitelor de proprietate, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de Lege.
   
   
CAP. 3
    Dispozitii finale
   
   
ART. 66
    (1) In termen de 10 zile de la data definitivarii lucrarilor de introducere sau intretinere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritoriala - comuna, oras sau municipiu -, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, in vederea intocmirii din oficiu a cartilor funciare ale imobilelor.
    (2) Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.
   
ART. 67
    Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective.
   
ART. 68
    (1) Informatiile referitoare la reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastrul general si publicitatea imobiliara sunt informatii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt in administrarea Agentiei Nationale prin unitatile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane fizice sau juridice contra cost, cu exceptia informatiilor privind siguranta nationala.
    (2) Informatiile mentionate mai sus pot fi consultate gratuit de catre autoritatile publice centrale si locale in vederea realizarii proiectelor de interes national.
   
ART. 69
    (1) Prezenta Lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data finalizarii lucrarilor de cadastru general si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unei unitati administrativ-teritoriale isi inceteaza aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, urmatoarele dispozitii legale:
    - art. 1801, 1802 si 1816-1823 din Codul civil;
    - art. 710-720 din Codul de procedura civila, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;
    -
Decretul-Lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare;
    -
Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificarile ulterioare;
    - Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri;
    - Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare.
    (3) Dupa definitivarea cadastrului la nivelul intregii tari, se abroga:
    - art. 1801, 1802 si 1816-1823 din Codul civil;
    - art. 710-720 din Codul de procedura civila, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;
    -
Decretul-Lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare;
    -
Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificarile ulterioare;
    - Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri;
    - Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare.
    (4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    - art. 37-43 din
Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare;
    - ANEXA 1 la Decretul nr. 146/1985 privind infiintarea colectivelor de lucrari cadastrale;
    -
Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat in Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;
    - orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
   
    NOTA:
    Reproducem mai jos prevederile ART. 2, 4, 4^1, 5 si 8 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 499/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 7/1996 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii acestei ordonante de urgenta:
    "ART. 2. - (1) Pana la preluarea lor, birourile de carte funciara si personalul acestora isi vor continua activitatea in cadrul judecatoriilor, in acord cu procedurile mentionate in cadrul titlului II CAP. 2 din
Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, cu modificarile ulterioare.
    (2) Birourile de carte funciara din cadrul judecatoriilor vor continua sa colecteze taxele si tarifele cu privire la activitatea de publicitate imobiliara pana la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
    .................................................................
    "ART. 4. - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va intocmi si va publica un plan si un raport anual de activitate.
    "ART. 4^1. - In indeplinirea obligatiilor legale referitoare la publicitatea imobiliara, masurile care se au in vedere se stabilesc prin protocolul incheiat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.
    "ART. 5. - (1) Spatiile aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciara in care isi desfasoara activitatea aceste oficii si cel al municipiului Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate trec in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti si a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.
    (2) Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea judecatoriilor pentru birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate, trec in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti.
    (3) Spatiile aflate in incinta instantelor judecatoresti se elibereaza pana la data de 31 decembrie 2004.
    (4) Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si bunurile materiale si arhiva utilizate de birourile de carte funciara trec in proprietatea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta bunurile in cauza vor fi preluate de structurile nou-create, prin protocol, conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004.
    ...............................................................
    "ART. 8. - In cuprinsul actelor normative in vigoare, ori de cate ori se fac trimiteri la dispozitii abrogate sau modificate in temeiul prezentei ordonante de urgenta, trimiterea se va considera a fi facuta, cand este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le inlocuiesc, cu exceptia sintagmei «cadastru de specialitate», care se redefineste ca «sistem informational specific domeniului de activitate»."

ORDIN nr. 16 din 7 ianuarie 2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

EMITENT   AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6), (6^2) și (7),art. 5 alin. (2) și art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin. Articolul 1
Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, și de instituțiile sale subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
(1) Persoanele fizice și juridice, care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin, au obligația de plată a tarifelor, cu excepția situațiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora.
(2) Tarifele prevăzute în anexă se achită înainte de înregistrarea cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.
(3) Tarifele prevăzute în anexă se achită de către solicitant, care are calitatea de beneficiar al serviciului, sau de către orice altă persoană, în numele acestuia. Persoanele fizice și juridice, care depun cereri și achită tarife în numele solicitantului, au calitatea de deponent. Documentele de plată se eliberează pe numele beneficiarului.
(4) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate se soluționează prin respingerea cererii.
(la 26-06-2020, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.445 din 22 iunie 2020, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 26 iunie 2020 ) (5) Abrogat.
(la 07-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.470 din 24 decembrie 2019, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2020 )
(5^1) Tarifarea incompletă constatată după înregistrarea cererii atrage emiterea unei note de completare cu privire la diferența de tarif. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu s-a completat tariful în termenul acordat, cererea se respinge.
(la 26-06-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.445 din 22 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
553 din 26 iunie 2020 )
(6) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii inițiale cu privire la obiectul și serviciul solicitate, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, și cu plata unui tarif suplimentar de 60 de lei, după expirarea acestui termen. În cazul cererilor respinse conform alin. (5^1), dovada plății diferenței de tarif se va atașa cererii în momentul redepunerii.
(la 26-06-2020, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.445 din 22 iunie 2020, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 26 iunie 2020 )
(7) Tarifele pentru serviciile prevăzute în anexă se calculează fără fracțiuni monetare, prin rotunjirea în plus la leu.
Articolul 3
(1) Tarifele prevăzute în anexă, achitate pentru servicii solicitate on-line prin intermediul unui procesator de plăți, se virează de către procesatorul de plăți în contul/conturile indicat/indicate, în maximum o zi lucrătoare bancară.
(2) Achitarea tarifelor prin virament bancar se efectuează numai în contul instituției prestatoare, cu excepțiile expres prevăzute de lege. Documentele care atestă achitarea tarifului în contul instituției prestatoare vor putea fi utilizate pentru înregistrarea cererii, până cel târziu la sfârșitul lunii următoare de la data emiterii acestora.
(3) În cazul serviciilor prevăzute la cap. 2 din anexă, solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce privește dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.009/2013 privind aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 octombrie 2013.
Articolul 4
(1) La cerere, Agenția Națională și instituțiile sale subordonate pot presta de îndată, în regim de urgență, dar nu mai târziu de 1/3 din termenul de eliberare, serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, cu excepția serviciilor furnizate on-line, care se livrează de îndată ce sunt disponibile.
(la 07-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.470 din 24 decembrie 2019, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2020 )
(2) Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior.
(3) Furnizarea serviciilor în regim de urgență presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen normal, și plata unui tarif suplimentar pe serviciu, al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei pe serviciu.
(4) Soluționarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgență nu poate deroga de la principiul priorității înscrierilor în cartea funciară, în cazul existenței unor cereri multiple cu privire la același imobil. În cazul în care respectarea principiului de mai sus nu permite soluționarea cererii în regim de urgență, tariful de urgență se restituie solicitantului.
(5) Abrogat.
(la 07-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.470 din 24 decembrie 2019, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2020 ) (6) Abrogat.
(la 07-01-2020, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.470 din 24 decembrie 2019, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2020 )
(7) Dacă la redepunerea cererii respinse se solicită prestarea serviciului în regim de urgență, se va proceda în felul următor:
a) dacă s-a achitat tariful de urgență, nu se va mai achita un nou tarif de urgență;
b) dacă nu s-a achitat tariful de urgență, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluționării cererii respinse, dar nu mai mult de 5.000 lei pe serviciu.
Articolul 5
(1) Tariful pentru cererile care au ca obiect imobile situate pe raza teritorială a aceluiași oficiu de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) se poate achita fie printr-un document de încasare distinct, anexat fiecărei cereri, fie printr-un singur document de încasare, care se anexează în original uneia dintre cereri. Pentru celelalte cereri se anexează copia documentului de plată și se face mențiune cu privire la numărul dosarului la care s-a depus documentul în original.
(2) Pentru cererile privind actele juridice care au ca obiect mai multe bunuri imobile ce sunt situate pe raza teritorială a mai multor OCPI-uri, tariful se poate achita printr-un singur document de încasare numai pentru imobilele situate în aria teritorială a aceluiași OCPI.
(la 07-01-2020, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.470 din 24 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2020 )
Articolul 6
(1) Împotriva modului de calcul al tarifului se poate face cerere de reanalizare a tarifului. Cererea se depune la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și se soluționează de către o comisie stabilită prin decizia directorului.
(2) Comisia va soluționa cererea prin întocmirea unui proces-verbal în care se va menționa cuantumul tarifului datorat, care va fi consemnat și în sistemul informatic.
(3) Restituirea sumelor plătite necuvenit ori pentru servicii care nu au mai fost solicitate, precum și a sumelor virate eronat se va efectua de către instituția care le-a încasat, astfel:
a) pentru sumele care s-au făcut venit la bugetul de stat, în conformitate cu procedurile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările ulterioare;
b) pentru sumele care s-au făcut venit la bugetul de venituri proprii, conform unei proceduri interne aprobate de directorul general al Agenției Naționale.
Articolul 7
(1) Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară, prevăzute la cap. 2 din anexă, includ și eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care prezintă modul în care a fost efectuată înscrierea, însoțit de extrasul de plan cadastral aferent, dacă geometria imobilului există.
(2) Serviciile identificate prin codurile 2.1.2 și 2.2.1 din anexă includ și eliberarea gratuită a extrasului de plan cadastral aferent acestora.
(3) Serviciile identificate prin codurile 2.3.1 și 2.3.2 din anexă, în cazul intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobândite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se tarifează cu 60 lei.
Articolul 8
(1) Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii:
a) serviciile identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 și 2.1.4 din anexă, în cazul primei înregistrări în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a terenurilor agricole și forestiere, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar. Furnizarea în regim de urgență a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgență în cuantum de 480 lei pentru serviciile identificate prin codurile 2.1.1 și 2.1.4, respectiv de 240 lei pentru serviciile identificate prin codurile 2.1.2 și 2.1.3;
(la 23-02-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 671 din 14 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 23 februarie 2023 )
b) serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență de către autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală, precum și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu privire la imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale. Intabularea dreptului de administrare sau de folosință cu titlu gratuit este scutită de tarif, atât în regim normal, cât și în regim de urgență;
(la 20-06-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 20 iunie 2022 ) b^1) cererile de înscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale formulate de către notarii publici în temeiul certificatelor de vacanță succesorală eliberate de către aceștia;
(la 26-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.445 din 22 iunie 2020, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 26 iunie 2020 )
b^2) serviciile prevăzute la codurile 1.1.1 și 1.1.2 din anexă, solicitate de autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală, precum și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară;
(la 20-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 20 iunie 2022 )
c) abrogată;
(la 26-06-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 8 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.445 din 22 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 26 iunie 2020 )
d) serviciile identificate prin codul 2.4.1. din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de către autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală;
e) serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de către Agenția Națională, instituțiile sale subordonate, precum și de către personalul Agenției Naționale ori al instituțiilor subordonate, în cazul în care deține un drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii;
f) serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară pentru imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate în urma inundațiilor din anul 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005, cu modificările ulterioare; g) serviciile de cadastru și publicitate imobiliară solicitate de instanțele de judecată, de organele de cercetare și de urmărire penală, de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, de Agenția Națională de Integritate și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu excepția serviciilor identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1 și 2.3.2 din anexă;
h) serviciul identificat prin codul 2.7.6 din anexă, solicitat în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
i) serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, realizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică;
j) serviciile identificate prin codul 1.1.2 din anexă, respectiv serviciile de recepție a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie și cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atât în regim normal, cât și în regim de urgență;
k) serviciile prestate de către Agenția Națională, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, solicitate în vederea efectuării exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;
l) serviciile de furnizare a datelor de cadastru, geodezie și cartografie, precum și serviciile de furnizare a datelor ROMPOS și TopRo50, solicitate pentru lucrări realizate în scopuri didactice;
m) serviciile de furnizare a datelor de cadastru, geodezie și cartografie având ca obiect hărți, planurile tipărite la scara 1:5000, 1:2000, 1:1000 preluate de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din arhiva Fondului Național Geodezic, solicitate de instituțiile publice pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;
n) serviciile de recepție și înființare a cărții funciare pentru imobilele din planul parcelar, precum și recepția documentațiilor cadastrale de actualizare a informațiilor tehnice aferente imobilelor din planul parcelar; o) serviciile de cadastru și publicitate imobiliară înregistrate din oficiu;
p) serviciile prevăzute la cap. 2 din anexă, solicitate de persoanele juridice declarate de utilitate publică potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
q) serviciul identificat prin codul 2.2.1 solicitat de unitatea administrativ-teritorială, ulterior finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea dezlipirii terenurilor agricole și forestiere asupra cărora a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate. Sunt scutite de la plata tarifului și serviciile identificate prin codurile 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, în vederea înscrierii în cartea funciară a titlurilor de proprietate emise cu privire la imobilele ce au făcut obiectul acestei dezlipiri. Furnizarea acestor servicii în regim de urgență presupune plata tarifului de urgență.
(2) Este scutită de la plata tarifelor furnizarea datelor către contractorii Agenției Naționale și ai instituțiilor subordonate pentru lucrările ai căror beneficiari sunt acestea, precum și furnizarea datelor de către Agenția Națională și instituțiile sale subordonate, în baza protocoalelor privind schimbul de date, încheiate de către Agenția Națională, în condițiile legii.
(3) În vederea întocmirii planului parcelar, a planului de încadrare în tarla și a documentațiilor cadastrale realizate conform art. 12^1 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară furnizează gratuit datele și informațiile deținute, conform prevederilor regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Serviciile prevăzute la cap. 3 din anexă se furnizează în măsura în care acestea sunt disponibile on-line.
(5) Persoanele fizice autorizate și experții judiciari au acces gratuit, la nivel național, la următoarele informații existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară:
a) coordonatele punctelor ce definesc limitele imobilelor;
b) identificatori (nr. cadastral, nr. topografic, nr. carte funciară);
c) adresa administrativă;
d) acces la planul cadastral.
(6) Notarii publici și persoanele autorizate au acces gratuit la consultarea cărților funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară.
(7) Autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și instanțele judecătorești au acces gratuit la consultarea cărții funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și a planului cadastral disponibil pe geoportalul Agenției Naționale, conform regulilor specifice de acces, în termenii și condițiile de utilizare stabilite de Agenția Națională.
(8) Agenția Națională furnizează cu titlu gratuit, în măsura în care acestea sunt disponibile on-line, servicii pentru următoarele seturi de date: a) TopRo50 și TopRo100 (vizualizare și descărcare);
b) TopRo5 în format INSPIRE (vizualizare);
c) modelul numeric al terenului (vizualizare și descărcare);
d) RENNS (vizualizare);
e) RELUAT (vizualizare și descărcare);
f) limitele sectoarelor cadastrale (vizualizare);
g) limita intravilanului (vizualizare);
h) LAKI II Ortofotoplan, LAKI II modelul numeric al terenului (LAKI II MNT) ca rezultate ale proiectului LAKI II (vizualizare și descărcare).
(la 23-02-2023, Alineatul (8) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 671 din 14 februarie 2023, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 23 februarie 2023 )
(9) Furnizarea serviciilor cu privire la seturile de date spațiale și la abonamentele prevăzute în anexă va fi posibilă în momentul în care acestea sunt disponibile on-line. Furnizarea serviciilor prevăzute la codul 3.1.2 „Servicii poziționare GNSS în timp real“ este gratuită până la data la care acestea sunt disponibile on-line.
(10) Abrogat.
(la 07-01-2020, Alineatul (10) din Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.470 din 24 decembrie 2019, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2020 )
(11) În cazul în care serviciile prevăzute la alin. (8) sunt utilizate în realizarea unor produse comerciale derivate, Agenția Națională beneficiază de 10% din valoarea produsului derivat comercializat, cu excepția utilizării acestora în scopul elaborării documentațiilor de amenajare a teritoriului sau documentațiilor de urbanism de interes general, inițiate de autoritățile și instituțiile administrației publice.
(la 23-02-2023, Articolul 8 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 671 din 14 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
154 din 23 februarie 2023 )
Articolul 9 Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz.
Articolul 10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 4 februarie 2019.
Articolul 11
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu București, 7 ianuarie 2019.
Nr. 16.
Anexă
Grupă servicii Cod Serviciu
Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date
Avize și recepții tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări
1.1.2. Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre
1.1.3. Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, 
fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public
Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie 1.2.1. Hărți și planuri (raster)
1.2.2. Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm
1.2.3. Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm
1.2.4. Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm
1.2.5. Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D
1.2.6. Înregistrări GNSS de la o stație permanentă
Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară
Prima înregistrare 2.1.1. Recepție cadastrală și înființare carte funciară
2.1.2. Recepție cu alocare număr cadastral
2.1.3. Înființare carte funciară
2.1.4. Recepție cadastrală și înființare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte
Dezlipire/Alipire 2.2.1. Recepție dezlipire/alipire
2.2.2. Înscriere dezlipire/alipire
Intabulare 2.3.1. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice
2.3.2. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice
2.3.3. Înscriere ipotecă/privilegiu
Notare/Radiere 2.4.1. Notare/Radiere în/din cartea funciară
Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)
2.5.2. Reconstituire carte funciară
2.5.3. Îndreptare eroare materială - cadastru sistematic
Actualizare 2.6.1. Înscriere construcție
2.6.2. Extindere/Radiere construcții
2.6.3. Actualizare informații tehnice
2.6.4. Anulare operațiuni cadastrale
Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă
2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare
2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare
2.7.4. Certificat de sarcini
2.7.5. Copii certificate ale documentelor din arhivă
2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului
2.7.7. Extras din planul cadastral
2.7.8. Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr)
2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel național
Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 2.8.1. Înregistrarea în planul cadastral 
2.8.2. Înregistrarea în planul cadastral și efectuarea altor operațiuni 
2.8.3. Înregistrarea în planul cadastral și înscriere construcție
2.8.4. Înregistrarea în planul cadastral și extindere/radiere construcție
Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
Teme spațiale 3.1.1. Servicii vizualizare/descărcare
Poziționare GPS 3.1.2. Servicii poziționare GNSS, în timp real
Conținutul cărții funciare 3.1.3. Copie de carte funciară online
3.1.4.
3.1.5. Extras de carte funciară pentru informare online
3.1.6.
3.1.7. Interogare API, Pachet 1^(*)
3.1.8. Interogare API, Pachet 2^(*)
3.1.9. Interogare API, Pachet 3^(*)
3.1.10. Interogare API, Pachet 4^(*)
3.1.11. Interogare API, Pachet 5^(*)
Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
Autorizare 4.1.1. Autorizarea persoanelor fizice
4.1.2. Autorizarea persoanelor juridice
4.1.3. Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare
(la 23-02-2023, Tabelul din Anexă a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 671 din 14 februarie 2023, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 154 din 23 februarie 2023 )
^(*) Servicii de interogare dinamică pe baza unor componente API (application programming interface). Se furnizează conform seturilor de date precizate la notele de subsol ^29)-^33) și în limitele unei licențe de utilizare elaborate conform definiției cuprinse în metodologia de publicare a datelor deschise disponibilă la: http://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/2018/07/Metodologie-date-deschise_iulie2018.pdf.
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 8 , Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )
^1) Serviciul este prestat de Centrul Național de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.
^2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0).
Se aplică și copiilor certificate după hărți și planuri. ^3) Fracțiunile de km^2 se majorează la km^2. ^4) Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate.
^5) Se solicită cu 24 de ore în prealabil.
^6) Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii și de data emiterii acestora. ^7) Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.
^8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puțin de 60 de lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici sau printr-un raport de evaluare întocmit de un expert ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) ulterior elaborării studiului de piață, procentul se aplică la valoarea din studiu/raport. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 de lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piață, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul. Tariful se calculează în mod similar și pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale. Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 de lei. Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice, precum și în cazul intabulării dreptului de proprietate în baza convenției de reziliere/hotărârii judecătorești prin care se dispune rezilierea actului. În cazul actului de partaj, tariful se calculează prin raportare la cota-parte din dreptul de proprietate ce revine copărtașului, peste cota lui ideală, dar nu mai puțin de 60 de lei/imobil.
La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăți, tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situații tariful minim nu poate fi mai mic de 60 de lei pentru fiecare imobil. Intabularea dreptului de concesiune se tarifează cu un tarif fix de 120 de lei, indiferent de calitatea deponentului cererii sau a titularului dreptului.
Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat.
Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menționează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor. Defalcarea tarifului total rezultat se realizează astfel: se tarifează cu 60 de lei fiecare cerere de înscriere aferentă unui imobil (60 x «n» imobile). La prima cerere se adaugă tariful rămas, care se calculează astfel: tarif total – (60 x «n» imobile).
(la 20-06-2022, Nota de subsol ^8) din Anexă a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 20 iunie 2022 ) ^9) Tariful include intabularea dreptului de ipotecă și notarea interdicțiilor aferente.
Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanție mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanței se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil.
Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală.
Pentru efectuarea operațiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanță sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil. ^10) Se achită tarif pentru fiecare operațiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeași încheiere de carte funciară.
Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include și radierea interdicțiilor.
Tariful se percepe și pentru radierea dreptului de ipotecă legală. ^11) Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcții.
Se tarifează fiecare operațiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosință, destinație teren/construcție/u.i, suprafață, adresă etc.). În cazul modificărilor de adresă efectuate din inițiativa autorităților publice locale, acestea sunt gratuite. Acest serviciu este gratuit la actualizarea informațiilor tehnice din planul parcelar la recepția acestuia. ^12) Aplicabil pentru cererile înregistrate on-line. ^13) Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru și publicitate imobiliară/biroului de relații cu publicul (BCPI/BRP).
^14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepție și/sau înscriere în cartea funciară. Tariful se aplică și în cazul altor documente existente în arhivă.
Serviciul se poate furniza și online, prin intermediul aplicației integrate de cadastru și carte funciară sau prin orice alte modalități și mijloace care permit comunicarea înscrisurilor electronice.
(la 20-06-2022, Nota de subsol ^14) din Anexă a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 20 iunie 2022 ) ^15) Se furnizează doar în condițiile în care imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară.
^16) Se furnizează de Agenția Națională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic.
^17) Abrogată. (la 20-06-2022, Nota de subsol ^17) din Anexă a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 20 iunie 2022 ) ^18) Include recunoașterea autorizării și emiterea certificatului de autorizare aferent pentru persoane fizice străine.
^19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice și eliberarea duplicatului. ^20) Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor.
^21) Extrasul se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgență, cu excepția situațiilor în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt aplicabile termenele și tarifele de urgență aflate în vigoare. ^22) Extrasul de plan cadastral se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgență, cu excepția situațiilor în care imobilul pentru care se solicită extrasul nu are geometrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la momentul înregistrării cererii.
(la 07-01-2020, Anexa a fost completată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.470 din 24 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2020 )
^23) Se aplică și pentru recunoașterea autorizării persoanelor juridice străine.
(la 07-01-2020, Anexa a fost completată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.470 din 24 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2020 )
^24) Atribuirea de număr cadastral și deschiderea unei noi cărți funciare în cazurile expres prevăzute de art. 40 alin. (3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938.
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )
^25) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, solicitată de titularul tabular, în cazul în care nu se solicită și alte operațiuni tehnice.
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )
^26) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu efectuarea altor operațiuni (de exemplu, actualizare categorie de folosință sau destinație, modificare suprafață, schimbare adresă poștală, notare posesie în cazul în care suprafața din măsurători a imobilului este mai mare decât procentul stabilit de lege pentru majorarea suprafeței pe cale administrativă etc.).
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )
^27) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu înscrierea unei construcții edificate pe un teren identificat cu număr topografic.
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )
^28) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu extinderea/radierea unei construcții edificate pe un teren identificat cu număr topografic.
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )
^29) Seturi de date incluse: – nomenclatoare;– cereri.
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )
^30) Seturi de date incluse: – nomenclatoare;– cereri;– detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren.
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )
^31) Seturi de date incluse: – nomenclatoare;– cereri;– detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren;– detalii tehnice, adresă, coordonate - cu privire la construcții.
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )
^32) Seturi de date incluse: – nomenclatoare;– cereri;– detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren;– detalii tehnice, adresă, coordonate - cu privire la construcții;– înscrieri;– persoane.
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )
^33) Seturi de date incluse: – nomenclatoare;– cereri;– tranzacții imobiliare.
(la 20-06-2022, Anexa a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 599 din 6 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din
20 iunie 2022 )

Ordin nr. 600 din 29.03.2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei

( Publicat in MO nr. 223 din 09.04.2010 )

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 

Act valabil de la data 09.04.2010

 

 

 

 

    Avand in vedere prevederile art. 16 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, in temeiul art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.
   
   
ART. 1
    Se aproba Regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   
ART. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   
    Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Mihai Busuioc
   
   
ANEXA 1
   
    REGULAMENT de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei

  

Regulament din 29.03.2010 de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei

( Publicat in MO nr. 223 din 09.04.2010 )

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 

Act valabil de la data 09.04.2010

 

 

 

 

 Face Parte din

 

 

 

 Ordin nr. 108 din 29.03.2010

 

 

 

 

    CAP. 1
    Dispozitii generale
   
   
ART. 1
    Prezentul Regulament stabileste cadrul in care Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, si oficiile de cadastru si publicitate imobiliara din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, denumite in continuare oficii teritoriale, isi exercita atributiile cu privire la modul de Avizare, verificare si receptie a lucrarilor din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, denumite in continuare lucrari de specialitate.
   
ART. 2
    In sensul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) harta - reprezentarea grafica conventionala a intregii suprafete terestre sau a unei portiuni mari din aceasta, redusa la o anumita scara, tinandu-se seama de curbura pamantului;
    b) lucrari de cadastru general - determinarea pe baza de masuratori a pozitiei, a configuratiei si a marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, pe categorii de folosinta si pe proprietari, precum si a constructiilor;
    c) lucrari de cartografie - lucrarile necesare redactarii planurilor si hartilor analogice sau digitale la diferite scari, a modelului digital al terenului si al ortofotoplanurilor, in sistemul national de referinta si de coordonate;
    d) lucrari de masuratori terestre - lucrarile de teren si de birou aferente executiei, modernizarii si completarii retelelor de sprijin, de indesire si de ridicare, precum si cele necesare realizarii planurilor si hartilor analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului si ale ortofotoplanurilor;
    e) plan cadastral - reprezentarea grafica a datelor obtinute in urma lucrarilor de cadastru general;
    f) plan topografic - reprezentarea grafica conventionala, micsorata a proiectiei orizontale a detaliilor topografice de pe o portiune restransa a suprafetei terestre, redusa la o anumita scara, fara a se tine seama de curbura pamantului.
   
ART. 3
    (1) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor de lucrari de specialitate sunt Avizate pentru conformitate de Agentia Nationala inainte de initierea procedurilor de achizitie publica, indiferent de sursele de finantare. Autoritatea contractanta efectueaza receptia lucrarilor de specialitate numai dupa Avizarea pentru conformitate, verificarea si receptia acestora de catre Agentia Nationala. Autoritatile contractante nu fac plati pentru lucrarile de specialitate intocmite fara respectarea celor mentionate anterior.
    (2) Avizarea pentru conformitate si receptia lucrarilor de specialitate se solicita oficiului teritorial, in cazul lucrarilor care privesc teritoriul unui singur judet, sau Agentiei Nationale, in cazul lucrarilor care privesc teritoriul mai multor judete.
   
ART. 4
    Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice, denumite in continuare persoane autorizate, care au dreptul sa execute lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor legale in vigoare.
   
   
CAP. 2
    Avizul de conformitate pentru inceperea lucrarilor de specialitate
   
   
ART. 5
    (1) Avizul de conformitate pentru inceperea lucrarilor de specialitate, denumit in continuare Aviz, se emite in vederea asigurarii receptiei tehnice pentru:
    a) lucrari de masuratori terestre;
    b) lucrari de cartografie;
    c) lucrari de cadastru general.
    (2) Avizul de incepere a lucrarilor de specialitate stabileste conditiile de executie si de utilizare a resurselor disponibile.
    (3) Sunt supuse Avizarii:
    a) executia, modernizarea si completarea retelelor de sprijin, de indesire si de ridicare pe suprafete mai mari de 100 km²;
    b) realizarea planurilor si a hartilor analogice sau digitale pe suprafete mai mari de 100 ha in extravilan si 10 ha in intravilan, a modelului digital al terenului si al ortofotoplanurilor;
    c) realizarea suporturilor topografice analogice si digitale pentru planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale si planurile urbanistice de detaliu; intocmirea documentatiilor topografice conform
Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) documentatiile cartografice aferente sistemelor informationale specifice domeniului de activitate, realizate in conditiile art. 67 din
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (4) Avizul se solicita de beneficiarul lucrarii de specialitate, personal sau prin imputernicirea persoanei autorizate sa execute lucrarea.
   
ART. 6
    Cererea pentru solicitarea Avizului, intocmita conform modelului prevazut in ANEXA 1, se depune cu cel mult o luna inainte de inceperea lucrarilor. Cererea este insotita de un exemplar al documentatiei aferente lucrarii de specialitate, intocmita conform anexei nr. 2.
   
ART. 7
    (1) Avizul se redacteaza in doua exemplare, conform modelului prevazut in ANEXA 3; un exemplar se transmite solicitantului, iar celalalt exemplar ramane la emitentul Avizului, impreuna cu documentatia primita spre Avizare. Avizul este valabil pana la expirarea termenului de executie a lucrarii de specialitate pentru care a fost acordat.
    (2) Avizul transmis solicitantului include specificarea datelor si a documentelor care pot fi utilizate si valorificate, precum si a normelor, a instructiunilor si a metodologiilor ce urmeaza sa fie respectate in executia lucrarii de specialitate.
    (3) In Aviz se precizeaza cerintele tehnice impuse pentru categoriile de lucrari de specialitate respective, precum si datele geodezice, cartografice si cadastrale care sunt puse la dispozitia emitentului Avizului la incheierea lucrarii.
    (4) In cazul Avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu se specifica obligativitatea utilizarii limitelor imobilelor inscrise in cartea funciara in baza documentatiilor cadastrale si a planurilor parcelare intocmite conform legilor de restituire a proprietatii, receptionate de catre oficiul teritorial.
   
ART. 8
    (1) Lucrarile si documentatiile de specialitate contractate de Agentia Nationala sau de unitatile subordonate acesteia nu necesita solicitarea Avizului.
    (2) Lucrarile de specialitate interesand apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, executate de institutii din domeniul apararii si sigurantei nationale cu personal propriu, nu necesita solicitarea Avizului.
   
   
CAP. 3
    Receptia lucrarilor de specialitate
   
   
ART. 9
    (1) Receptia lucrarilor de specialitate are ca scop verificarea indeplinirii conditiilor de executie impuse de normativele, metodologiile si instructiunile elaborate de Agentia Nationala, a standardelor tehnice in vigoare si a Avizelor eliberate.
    (2) Receptia lucrarilor de specialitate se refera la:
    a) receptia lucrarilor de masuratori terestre;
    b) receptia lucrarilor de cartografie;
    c) receptia lucrarilor de cadastru general.
    (3) Sunt supuse receptiei:
    a) retelele de sprijin si de indesire pe suprafete mai mari de 100 km²;
    b) retelele de indesire mai mici de 100 km² si retelele de ridicare, concomitent cu receptia lucrarilor in care sunt integrate;
    c) elementele de geodezie, de cartografie si de cadastru general din lucrarile de specialitate pentru realizarea sistemelor informationale specifice domeniului de activitate;
    d) continutul topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public, cum ar fi: hartile, ghidurile, atlasele;
    e) continutul topografic al expertizelor judiciare in specialitatea topografie, geodezie si cadastru, la solicitarea instantelor de judecata;
    f) planurile topografice analogice si digitale, suport al documentatiilor de urbanism;
    g) documentatiile topografice, conform
Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) documentatiile tehnice ale lucrarilor de cadastru general;
    i) planurile topografice analogice si digitale necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire sau de desfiintare;
    j) planurile si hartile analogice si digitale, modelul digital al terenului si ortofotoplanurile executate pe suprafete mai mari de 100 ha in extravilan si 10 ha in intravilan;
    k) planurile si hartile analogice si digitale, realizate in baza
Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 407/2005 privind unele masuri prealabile lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice.
   
ART. 10
    (1) Receptia lucrarilor de specialitate pentru care s-a emis Aviz de incepere a lucrarilor este posibila doar daca se face dovada efectuarii verificarii interne a lucrarii de catre executant in cadrul procesului de control intern al calitatii. Rezultatele controlului sunt evidentiate in raportul de control intern al calitatii, care insoteste documentatia depusa in vederea receptiei lucrarii.
    (2) Verificarea interna presupune controlul de catre un alt specialist al firmei sau, in cazul persoanelor fizice autorizate, de persoana care a efectuat lucrarea, printr-o alta metoda de lucru, a corectitudinii efectuarii operatiilor de teren si de birou, pentru cel putin 5% din volumul lucrarii.
    (3) Raportul de control intern al calitatii contine cel putin:
    a) prenumele si numele persoanei care a realizat operatia/lucrarea de specialitate;
    b) prenumele si numele persoanei/persoanelor care a/au realizat controlul intern al calitatii;
    c) durata de realizare a controlului intern al calitatii;
    d) metoda utilizata pentru controlarea operatiei/lucrarii de specialitate;
    e) rezultatele obtinute in urma realizarii controlului intern al calitatii;
    f) numarul si tipul erorilor identificate in urma controlului intern al calitatii;
    g) semnatura persoanei/persoanelor care a/au realizat controlul intern al calitatii.
    (4) Pentru planurile topografice, suport al documentatiilor de urbanism, nu este necesara depunerea raportului de control intern al calitatii.
   
ART. 11
    (1) Solicitarea receptiei, al carei model este prevazut in ANEXA 4, si documentatia anexata la aceasta se repartizeaza personalului de specialitate, care analizeaza si redacteaza propunerea de raspuns in una dintre variantele:
    a) proces-verbal de receptie, al carui model este prevazut in ANEXA 5;
    b) nota de completare, in cazul solicitarii de date suplimentare, completari sau pentru refacerea lucrarii; modelul notei de completare este prevazut in ANEXA 6;
    (2) Receptia planurilor si a hartilor realizate in baza
Legii nr. 198/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 407/2005, a planurilor topografice, suport al documentatiilor de urbanism, se finalizeaza prin intocmirea procesului-verbal de receptie si prin aplicarea pe planuri a parafei pentru receptie; modelul parafei este prevazut in ANEXA 7.
   
ART. 12
    Procesul-verbal de receptie se redacteaza in 4 exemplare; doua exemplare se transmit solicitantului, iar celelalte exemplare raman la emitentul Avizului, impreuna cu documentatia primita pentru receptie.
   
ART. 13
    (1) Receptia lucrarilor de specialitate se efectueaza, dupa caz, de oficiile teritoriale sau de Agentia Nationala prin Directia de geodezie si cartografie sau de Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, in functie de cele stabilite de emitentul Avizului de incepere a lucrarilor. Lucrarile de specialitate pentru care nu este necesar a se emite Aviz de incepere a lucrarilor se receptioneaza de catre oficiile teritoriale.
    (2) Categoriile de lucrari de specialitate care se receptioneaza de Agentia Nationala sunt:
    a) retelele de sprijin si de indesire care se executa pe teritoriul mai multor judete;
    b) planurile si hartile analogice sau digitale la scari mai mici decat 1:5000, care acopera mai multe judete sau intreg teritoriul tarii;
    c) modelul digital al terenului si ortofotoplanurile;
    d) continutul topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public.
    (3) Categoriile de lucrari de specialitate care se receptioneaza de oficiile teritoriale sunt:
    a) retele de sprijin si de indesire, care se executa pe teritoriul unui singur judet;
    b) planurile si hartile analogice sau digitale la scari mai mari sau egale cu 1:5000;
    c) planurile si hartile analogice sau digitale la scari mai mici decat 1:5000, care se executa pe teritoriul unui singur judet;
    d) documentatiile topografice, conform
Hotararii Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) elementele de geodezie, de cartografie si de cadastru general din lucrarile de specialitate pentru realizarea sistemelor informationale specifice domeniului de activitate;
    f) planurile topografice, suport al documentatiilor planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu;
    g) planurile topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire si de desfiintare, precum si a altor planuri cu suprafata mai mica de 100 ha in extravilan si 10 ha in intravilan;
    h) continutul topografic al expertizelor judiciare in specialitatea topografie, geodezie si cadastru, la solicitarea instantelor de judecata;
    i) documentatiile tehnice rezultate in urma executiei lucrarilor de cadastru general, conform prevederilor art. 22.
    (4) Receptia este obligatorie pentru toate categoriile de lucrari de specialitate cuprinse la art. 9 alin. (2) si (3), indiferent de sursa lor de finantare.
   
ART. 14
    (1) Receptia lucrarilor de specialitate contractate de Agentia Nationala si institutiile subordonate acesteia sau executate la solicitarea Agentiei Nationale de catre unitatile subordonate este coordonata de directiile de specialitate si se realizeaza de catre acestea sau de catre unitatile subordonate, dupa caz.
    (2) In cazul in care receptia nu poate fi executata prin personalul propriu, Agentia Nationala sau unitatile subordonate pot incheia, pentru efectuarea receptiei, contracte cu persoanele autorizate care au dreptul sa execute lucrari de specialitate in domeniu, pe teritoriul Romaniei, potrivit prevederilor legale.
   
ART. 15
    Solicitarea receptiei lucrarilor de specialitate este insotita de:
    a) un borderou al documentelor;
    b) copie de pe Aviz;
    c) documentatia, in format analogic si digital; planurile si hartile digitale se predau in format vector si raster.
   
ART. 16
    (1) La receptie se parcurg urmatoarele etape:
    a) analiza generala, urmarindu-se respectarea prevederilor Avizului si a modului de indeplinire a acestora;
    b) verificarea lucrarilor de teren;
    c) verificarea lucrarilor de birou.
    (2) Prin verificarea lucrarilor de teren prevazute la alin. (1) lit. b) se urmareste:
    a) modul de materializare si de amplasare a punctelor retelelor geodezice si a punctelor retelelor de indesire si de ridicare;
    b) corespondenta continutului produselor cartografice cu realitatea din teren;
    c) gradul de precizie a produsului cartografic.
    (3) Prin verificarea lucrarilor de birou prevazute la alin. (1) lit. c) se urmareste:
    a) modul de utilizare a datelor initiale pentru realizarea lucrarii de specialitate;
    b) calitatea si corectitudinea operatiunilor, a masuratorilor si a calculelor;
    c) calitatea produselor si a documentelor finale, din punct de vedere al continutului, al formei de prezentare si al gradului de precizie.
   
ART. 17
    Receptia lucrarilor de specialitate care presupun lucrari de teren si lucrari de birou se realizeaza astfel:
    a) receptia lucrarilor de teren se efectueaza de catre oficiile teritoriale pe raza carora se afla lucrarea de specialitate receptionata;
    b) receptia lucrarilor de birou se face, dupa caz, de catre Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, in functie de teritoriul pe care se situeaza lucrarea de specialitate.
   
ART. 18
    (1) Receptia elementelor de geodezie, de cartografie si de cadastru din lucrarile de specialitate pentru realizarea sistemelor informationale specifice domeniului de activitate urmareste si asigurarea conditiilor tehnice pentru integrarea datelor in baza de date a Agentiei Nationale.
    (2) In cazul in care, din cauza marimii, a ariei de raspandire si a complexitatii lucrarilor de specialitate, acestea se finalizeaza in perioade care depasesc 12 luni, se admite si efectuarea de receptii pe zone, dar numai pe faze de lucrari incheiate, finalizate cu documentatii, care pot fi preluate pentru a fi integrate in baza de date a Agentiei Nationale.
   
ART. 19
    (1) Receptia continutului topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public se refera la receptia oricarei reprezentari cartografice, harta sau plan a/al teritoriului Romaniei sau a/al unei parti a acestuia, realizata ca atare sau inclusa in atlase, ghiduri si/sau reviste, indiferent de suportul pe care este realizata, de modul de vizualizare si de sistemul de referinta si de coordonate utilizat.
    (2) Receptia documentelor cartografice de uz public urmareste conformitatea reprezentarii cartografice cu realitatea, limitele administrative, sursele de date cu continut topografic si modul de utilizare a acestora in cadrul documentului cartografic.
   
ART. 20
    Receptia documentatiilor topografice, potrivit prevederilor
Hotararii Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza conform Criteriilor Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.
   
ART. 21
    (1) Pentru receptia planurilor topografice, suport al documentatiilor de urbanism, prevazute la art. 13 alin. (3) lit. f) si g), cererea de receptie a lucrarilor se depune la oficiile teritoriale impreuna cu un exemplar al documentatiei aferente, conform anexelor nr. 8 si 9.
    (2) Suportul topografic supus receptiei contine limita din arhiva oficiului teritorial stabilita in baza
Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si limita propusa prin planul urbanistic general, cu luarea in considerare a limitelor imobilelor inscrise in cartea funciara in baza documentatiilor cadastrale si a planurilor parcelare intocmite in baza legilor de restituire a proprietatii, receptionate de catre oficiul teritorial.
    (3) In cazul in care exista divergente cu privire la limite, oficiul teritorial receptioneaza suportul topografic pentru documentatia de urbanism, cu identificarea tronsonului de hotar respectiv si mentioneaza pe acesta: "Pe tronsonul de hotar ......, intre punctele ... si ....., limita prezentata prin documentatia de urbanism nu este aceeasi cu limita detinuta in arhiva oficiului teritorial ... ."
   
ART. 22
    (1) Receptia documentatiilor tehnice rezultate in urma executiei lucrarilor de cadastru general se realizeaza de o comisie de receptie numita prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
    (2) In scopul realizarii receptiei documentatiei tehnice rezultate in urma executiei lucrarilor de cadastru general, executantul preda la oficiul teritorial documentatiile cadastrale care compun lucrarea intocmita conform prevederilor specificatiilor tehnice din caietele de sarcini ale lucrarilor pentru introducerea cadastrului general.
    (3) Receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor de cadastru general se finalizeaza prin procesul-verbal de receptie si un raport al comisiei de receptie.
   
   
CAP. 4
    Dispozitii finale
   
   
ART. 23
    Beneficiarii lucrarilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispozitie categoriile de date si documente rezultate din procesul de realizare a lucrarilor precizate in CAP. 2 si III, daca acestea nu sunt Avizate si receptionate conform prevederilor prezentului Regulament.
   
ART. 24
    Tarifele pentru serviciile de Avizare si receptie sunt aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se incaseaza odata cu depunerea solicitarii.
   
ART. 25
    Evidenta Avizelor de incepere a lucrarilor de specialitate si a receptiilor acestora se face de catre compartimentele de specialitate din cadrul Agentiei Nationale/unitatilor subordonate, in conformitate cu ANEXA 10.
   
ART. 26
    (1) Lucrarile de specialitate care fac obiectul receptionarii continutului topografic al documentelor cartografice destinate uzului public sunt publice numai dupa efectuarea receptiei acestora.
    (2) Executantul lucrarii de specialitate este obligat ca, dupa receptia documentelor cartografice destinate uzului public, sa inscriptioneze documentele cu mentiunea "Receptionat ANCPI/data".
   
ART. 27
    (1) Limita intravilanului de pe suportul topografic al planului urbanistic general/planului urbanistic zonal, receptionat de catre oficiul teritorial devine oficiala si este introdusa in baza de date a oficiilor teritoriale dupa aprobare prin hotarare a consiliului local a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal.
    (2) In situatia in care hotararea consiliului local de aprobare a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal nu este transmisa oficiului teritorial, acesta receptioneaza lucrarile de specialitate tinand cont de limita intravilanului existenta in baza de date.
   
ART. 28
    Nerespectarea prezentului Regulament de catre persoanele autorizate se sanctioneaza potrivit art. 64 alin. (2) lit. g) din
Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
   
ART. 29
    1.Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezentul Regulament.
   
   
ANEXA 1
   
    Model de solicitare a Avizului de incepere a lucrarilor de specialitate

+-----------------------------------------------+
|                                               |
|    Datele de identificare a solicitantului    |
|  (nume/denumire, adresa, telefon, fax etc.)   |
|                                               |
+-----------------------------------------------+

    Catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara/Oficiul de Cadastru, si Publicitate Imobiliara .............................
   
    Va rugam sa Avizati inceperea lucrarii: ......(denumirea lucrarii)....... avand ca scop ..................................................
    Executant ......................................................
    Beneficiar ......................................................
    Se propune realizarea lucrarii in perioada: .........-...........
    In sustinerea solicitarii Avizului, la prezenta se anexeaza documentatia aferenta, totalizand .......... pagini.
   
    Data ...................

                                 +-------------------------------------+
                                 |                                     |
                                 |       Calitatea (functia),          |
                                 |  prenumele, numele si semnatura     |
                                 +-------------------------------------+

   
ANEXA 2
   
    Documentatia anexata la solicitarea Avizului
   
    Documentatia respectiva trebuie sa permita institutiei careia i se solicita Avizul (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau oficiul de cadastru si publicitate imobiliara) sa identifice limitele teritoriului care face obiectul Avizului si sa aprecieze cantitatile si categoriile de lucrari necesare pentru obtinerea rezultatelor asteptate. In acest sens, documentatia include urmatoarele elemente si precizari:
    a) planul de incadrare in zona;
    b) precizarea limitelor zonei (cursuri de apa, cai de comunicatie, limite administrative etc. sau trapeze in nomenclatura Gauss, sau coordonate geografice extreme);
    c) specificarea cat mai completa a datelor ce vor fi incluse in lucrare, a modului in care acestea vor fi stocate, organizate si reprezentate, a preciziei (calitatii) lor, a gradului de detaliere; a formatului in care vor fi predate;
    d) scopul lucrarii;
    e) utilizatorii (beneficiarii) lucrarii; executantul lucrarii;
    f) specificatiile tehnice solicitate de beneficiar (sau prevazute in caietul de sarcini), care au mentiunea: "conform cu originalul";
    g) scara corespunzatoare a produselor cartografice care se doresc a fi realizate;
    h) suprafata pe care se executa lucrarea (in ha).
   
   
ANEXA 3
   
    Model de Aviz pentru inceperea lucrarilor de specialitate
   
    Aviz Nr. ...../........
   
    Catre ..........(date de identificare a beneficiarului/executantului)..........., in calitate de beneficiar/executant
    Analizand solicitarea dumneavoastra inregistrata la noi cu nr. ......... din ..............., Avizam inceperea lucrarii ...............(denumirea lucrarii)............ .
    1. Datele principale ale lucrarilor prevazute a se executa
    Obiectivul lucrarii: ...................................
    Amplasamentele pentru care se solicita Avizul sunt:
    - suprafata totala: ......................... ha;
    - termenul de executie ............................ .
    2. Documentare
    3. Conditii tehnice pentru executarea lucrarilor (Pentru lucrarile de topografie si cartografie se va specifica faptul ca suportul digital va contine informatiile pe straturi tematice.)
    4. Receptia lucrarii (indicarea institutiei care efectueaza receptia)
    5. Tariful pentru receptie
    6. Documentatia finala
   
    Director general/Directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ....................., ..........................................
   
   
ANEXA 4
   
    Model de solicitare a receptiei lucrarilor de specialitate

+-----------------------------------------------+
|                                               |
|    Datele de identificare a solicitantului    |
|  (nume/denumire, adresa, telefon, fax etc.)   |
|                                               |
+-----------------------------------------------+

    Catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara/Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ..............
   
    CERERE DE RECEPTIE
   
    Va inaintam alaturat documentatia aferenta lucrarii ........(denumirea lucrarii).........., in vederea receptiei, conform prevederilor Regulamentului de Avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei
   
    Executant: .........................................
    Beneficiar: ........................................

+-------------------------------------------------------------------------+
|                 Solicit comunicarea raspunsului                         |
+------------------------------+------------------------------------------+
|                              |     La sediul Agentiei Nationale         |
|                              |     de Cadastru si Publicitate           |
| Prin posta                   |     Imobiliara/Oficiului de Cadastru     |
|                              |     si Publicitate Imobiliara ........   |
+------------------------------+------------------------------------------+
|            []                |               []                         |
+------------------------------+------------------------------------------+

    Data .........

                                 +------------------------------------+
                                 |          Calitatea (functia),      |
                                 |  prenumele, numele si semnatura    |
                                 +------------------------------------+

   
ANEXA 5
   
    Model de proces-verbal de receptie a lucrarilor de specialitate
   
    Aprob
    Director general/Director al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ...........
   
    PROCES-VERBAL DE RECEPTIE Nr. ....
   
    Intocmit astazi, ..................., privind lucrarea ..............., avand Aviz de incepere a lucrarilor cu nr. ......., data ........
   
    1. Beneficiar ...............................................
    2. Executant ................................................
    3. Denumirea lucrarilor receptionate ........................
    4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara/Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara .......... conform Avizului de incepere a lucrarilor.
    5. Concluzii (Se va face referire la incadrarea in prevederile caietului de sarcini si ale Avizului de incepere a lucrarilor.)
    Lucrarea este declarata ADMISA/RESPINSA.
    6. Conditii impuse pentru refacerea sau completarea lucrarilor in cazul calificativului de lucrare RESPINSA (Se va intocmi nota de constatare cu motivele respingerii.)
   
    Semnaturi
    Consilier/Inspector de specialitate, .................................
    Director Directie/Inginer-sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ......., ...........................
   
   
ANEXA 6
   
    Model de nota de completare
   
    Aprob
    Director general/Director al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara .........
   
    NOTA DE COMPLETARE la Cererea de receptie <nr. cerere>/<data cererii>
   
    Catre ........(date de identificare a beneficiarului/executantului)......
   
    Analizand cererea dumneavoastra pentru receptia lucrarii .......(denumirea lucrarii)........., este necesar sa aduceti urmatoarele completari: ................................
    Termenul de solutionare a cererii se va stabili de la data transmiterii completarilor solicitate.
   
    Semnaturi
    Consilier/Inspector de specialitate, ..................................
    Director Directie/Inginer-sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ........, .........................................
   
   
ANEXA 7
   
    Model de parafa pentru receptie

                - +-----------------------------------------------------------+
                ^ |                                                           |
                | | Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara/  |
                | | Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara             |
                | |  ......................................                   |
                | |                                                           |
                | |  .......................................                  |
                | |           (nr. de inregistrare/data)                      |
          30 mm | |                                                           |
                | |                                                           |
                | |                Receptionat                                |
                | |  ....................................                     |
                | | (prenumele si numele consilierului/inspectorului)         |
                | |                                                           |
                | |                                                           |
                v |                                                           |
                - +-----------------------------------------------------------+
                  |<--------------------------------------------------------->|
                                    55 mm

+-----------------------------------+     +-----------------------------------+
|     Oficiul de Cadastru           |     |  Agentia Nationala de Cadastru    |
| si Publicitate Imobiliara         |     |   si Publicitate Imobiliara       |
| ..........................        |     |                                   |
|                                   |     |                                   |
|                                   |     |                                   |
|.............................      |     |  .........................        |
|  (nr. de inregistrare/data)       |     | (nr. de inregistrare/data)        |
|                                   |     |                                   |
|                                   |     |                                   |
|         Receptionat               |     |         Receptionat               |
|         -----------               |     |         -----------               |
|  ................................ |     |  ................................ |
|(prenumele si numele inspectorului)|     |(prenumele si numele inspectorului)|
|   .............................   |     |   .............................   |
|            (semnatura)            |     |            (semnatura)            |
|                                   |     |                                   |
+-----------------------------------+     +-----------------------------------+

   
ANEXA 8
   
    Documentatia anexata la solicitarea receptiei suportului topografic al PUG/PUZ/PUD
   
    Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUG
    1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata unitatii administrativ-teritoriale (in ha), suprafata intravilanului existent si propus, calculata din coordonatele punctelor de contur
    2. Copie a Avizului de incepere a lucrarii
    3. Plan topografic (in format analogic si digital - dxf) la o scara convenabila (scara 1:5.000-1:1.000 sau, in cazuri speciale, 1:10.000), astfel incat sa cuprinda:
    a) limita unitatii administrativ-teritoriale;
    b) limita vechiului intravilan;
    c) propunerea pentru limita intravilanului nou.
    4. Masuratorile realizate in reteaua de indesire, cu tehnologie clasica sau cu tehnologie GNSS (GPS), daca este cazul, in format digital
    5. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, in format digital
    6. Descrierea limitei intravilanului propus, in format analogic si digital
    7. Calculul analitic al suprafetei unitatii administrativ-teritoriale, precum si al suprafetei existente si propuse a fiecaruia dintre intravilanele componente
    8. Dovada achitarii tarifelor legale.
   
    Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUZ
    1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se executa lucrarea (in ha)
    2. Copie a Avizului de incepere a lucrarii
    3. Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila, pe care se va evidentia limita PUZ fata de limita intravilanului existent, in cazul PUZ-urilor executate in extravilan
    4. Plan topografic (in format analogic si digital - dxf), scara 1:2.000-1:500, pe care se vor evidentia limitele PUZ-ului si limitele imobilelor din interiorul PUZ carora le-au fost acordate numere cadastrale
    5. Masuratorile realizate in reteaua de indesire, cu tehnologie clasica sau cu tehnologie GNSS (GPS) in format digital
    6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUZ-ului, in format digital
    7. Calculul analitic al suprafetei delimitate prin PUZ
    8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei
    9. Dovada achitarii tarifelor legale.
   
    Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUD
    1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se executa lucrarea (in ha)
    2. Copie a Avizului de incepere a lucrarii
    3. Plan de incadrare in zona la scara 1:10.000-1:2.000
    4. Plan topografic (in format analogic si digital - dxf) intocmit la scara 1:1.000-1:500 pe care se vor evidentia limitele PUD-ului si limitele imobilelor din interiorul PUD carora le-au fost acordate numere cadastrale
    5. Masuratorile realizate in reteaua de indesire, cu tehnologie clasica sau cu tehnologie GNSS (GPS), in format digital;
    6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUD-ului, in format digital
    7. Calculul analitic al suprafetei delimitate prin PUD
    8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei
    9. Dovada achitarii tarifelor legale
   
   
ANEXA 9
   
    Documentatia anexata la solicitarea receptiei planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare
   
    1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil, suprafata pe care se executa lucrarea, date referitoare la situatia existenta si la cea propusa, specificarea modului de materializare a limitelor
    2. Plan de incadrare in zona
    3. Masuratorile realizate in reteaua de indesire, in format digital
    4. Plan topografic (in format analogic si digital - format .dxf) la scara 1:2.000-1:100, dupa caz, care va cuprinde si reprezentarea reliefului si a limitelor cadastrale ale imobilului
    5. Certificat de urbanism, in copie
    6. Extras de carte funciara pentru informare si extrasul de plan cadastral actualizate
    7. Dovada achitarii tarifelor legale
   
   
ANEXA 10
   
    Registrul de evidenta a Avizelor si receptiilor

+--------+--------+--------+----------+---------+----------+-------------+---------+------+
|Numar   | Data   |Numarul |          |         |Persoana  |             |         |      |
|Aviz/   |emiterii|si data |Solici-   |Denumirea|   de     |Raspunsul    |         |Obser-|
|receptie|        |inregis-|tant      |lucrarii |speciali- |   la        |Arhiva*2)|vatii |
|        |        |trarii  |          |         |tate care |solicitare*1)|         |      |
|        |        |solici- |          |         |a analizat|             |         |      |
|        |        |tarii   |          |         | solici-  |             |         |      |
|        |        |        |          |         | tarea    |             |         |      |
+--------+--------+--------+----------+---------+----------+-------------+---------+------+
|   0    |    1   |    2   |    3     |   4     |     5    |      6      |    7    |   8  |
+--------+--------+--------+----------+---------+----------+-------------+---------+------+
|        |        |        |          |         |          |             |         |      |
+--------+--------+--------+----------+---------+----------+-------------+---------+------+
|        |        |        |          |         |          |             |         |      |
+--------+--------+--------+----------+---------+----------+-------------+---------+------+
|        |        |        |          |         |          |             |         |      |
+--------+--------+--------+----------+---------+----------+-------------+---------+------+
|        |        |        |          |         |          |             |         |      |
+--------+--------+--------+----------+---------+----------+-------------+---------+------+
|        |        |        |          |         |          |             |         |      |
+--------+--------+--------+----------+---------+----------+-------------+---------+------+
|        |        |        |          |         |          |             |         |      |
+--------+--------+--------+----------+---------+----------+-------------+---------+------+

    __________________
    *1) Avizat favorabil, nota de completare, proces-verbal de receptie.
    *2) Codul de arhiva unde se pastreaza documentatia.